Beneficii si recomandari

Beneficii si recomandari:

Pentru comunicări comerciale corelate cu Programul de Fidelitate, pe baza politicilor comerciale ale Organizatorului.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata Programului de Fidelitate şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Programul de Fidelitate şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislaţiei în vigoare. DR. MAX S.R.L poate transmite aceste date terţilor în condiţii de strictă confidenţialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la Programul de Fidelitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Astfel, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal colectate de la Participanți prin completarea Formularelor de Înscriere in Programul de Fidelitate pentru înscrierea în Programul de Fidelitate si acordarea beneficiilor standard conform Regulamentului Oficial.

Furnizarea datelor cu caracter personal de către Participant este opțională, însă, refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate în scopul înscrierii în Programul de Fidelitate conduce la imposibilitatea accesării beneficiilor Programului de Fidelitate.

Organizatorul va prelucra numele, prenumele, seria cardului și istoricul achizițiilor, în vederea analizării tranzacțiilor care pot avea un caracter fraudulos, în temeiul interesului legitim al Organizatorului.
Datele cu caracter personal ale Participanților inrolati in Programul de Fidelitate vor fi prelucrate timp de 1 (un) an de la data ultimei utilizări a Cardului de Fidelitate sau până la data retragerii consimțământului, oricare dintre acestea intervine mai întâi. Datele cu caracter personal ale Participanților inrolati in Programul de Fidelitate vor fi stocate timp de 3 ani de la data invalidării Cardului de Fidelitate sau de la data retragerii consimțământului. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Organizatorul va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele cu caracter personal ale Participanților în alte scopuri, Organizatorul ii va informa în mod corespunzător în acest sens pe acestia.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale Participanților inrolati in Programul de Fidelitate, acestia au urmatoarele drepturi:

  1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participanții au dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către Organizator;
  2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: Participanții au posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către Organizator, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul Participantului, iar acestaîși retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) Participantul își exercită dreptul de a se opune, iar Organizatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau naționalăsau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
  3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: Participanții au dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideră că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Organizatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă Participantul nu dorește ștergerea datelor sale cu caracter personal, ci restrângerea utilizării acestor date; (iii) în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă Participantul are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept al său în instanță sau (iv) Participantul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care Organizatorul să verifice dacă temeiurile legitime ale sale prevalează asupra drepturilor Participantului;
  4. Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv. Prin retragerea consimțământului cu privire la participarea în Programul de Fidelitate, Participantul nu va mai putea accesa beneficiile acordate conform politicii DR. MAX S.R.L la prezentarea Cardului de Fidelitate în farmaciile DR. MAX S.R.L, magazinele L’Occitane sau online pe www.locitane.ro și partenerii săi și, ca urmare a retragerii consimțământului, Cardul de Fidelitate va fi invalidat;
  5. Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care se află Participantul, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a se opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
  6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată,inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Participantul sau îl afectează pe acesta în mod similar într-o manieră semnificativă;
  7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-a furnizat Organizatorului într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat,precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții pot trimite o solicitare în scris, datată și semnată la următoarea adresă: Mogosoaia, str. Aeroportului, nr. 53, jud. Ilfov sau un e-mail la protectiedate@adpharma.com. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

De asemenea, în cazul în care Participantul dorește să își retragă consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, acesta poate utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

 1. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în acest Regulament Oficial se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani.